J Kotarac 
 
tel 1:
098828592 
 
Sinj - Brnaze 
523 m2  
2.000 EUR   najam