Popis oglašivača
svi oglašivači poredani po broju oglasa

Tematski linkovi
banke, javni bilježniici, odvjetnici, PVC stolarija,...

PREDAJ OGLAS!
registracija, prijava i upis oglasa


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU POSLOVNOGA PROSTORA

Članak 1.

Naziv Zakona o zakupu poslovnoga prostora (»Narodne novine«, br. 91/96. i 124/97.), mijenja se i glasi: »Zakon o zakupu i prodaji poslovnoga prostora«.

Članak 2.

U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuju zasnivanje i prestanak zakupa poslovnoga prostora te međusobna prava i obaveze zakupo­dav­ca i zakupnika, kao i prodaja poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 5. i 6. brišu se.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Iznimno od članka 6. stavka 1. ovoga Zakona zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

(2) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji.«

Članak 5.

Iza članka 33. dodaje se Glava IV.a i članak 33.a koji glase:

»IV.a PRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 33.a

Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske može se prodati zakupniku koji je prema Zakonu o poticanju razvoja maloga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02.) mikro ili mali subjekt maloga gospodarstva, ako podnese zahtjev za kupnju, a uredno izvršava sve obveze iz ugovora, pod uvjetima i prema postupku koje će uredbom propisati Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 5. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 372-01/04-01/04

Zagreb, 26. studenoga 2004.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.