Popis oglašivača
svi oglašivači poredani po broju oglasa

Tematski linkovi
banke, javni bilježniici, odvjetnici, PVC stolarija,...

PREDAJ OGLAS!
registracija, prijava i upis oglasa


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU POSLOVNOGA PROSTORA

Članak 1.

U Zakonu o zakupu poslovnoga prostora ("Narodne novine", broj 91/96.), u članku 35. stavku 1. riječi: "godine dana" zamjenjuju se riječima: "dvije godine".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja te prihvati iznos zakupnine objavljen u javnom natječaju sukladno odluci iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu."

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

"(4) Ako raniji zakupnik, s kojim je sukladno stavku 3. ovoga članka sklopljen ugovor o zakupu poslovnoga prostora, promijeni namjenu poslovnog prostora utvrđenu odlukom iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona ili ugovorom o zakupu, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, zakupodavac raspisuje novi javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora. Raniji zakupnik, koji sudjeluje na novom javnom natječaju, nema prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a odredba stavka 1. članka 1. ovoga Zakona primjenjuje se od 5. studenoga 1997.

Klasa: 372-01/95-03/01
Zagreb, 7. studenoga 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.