aridjan 
 
adresa:
Vukovarska 10, Slavonski Brod 
tel 1:
0997070108 
 
Slavonski Brod - SLAVONIJA 1 - SLAVONIJA 1/3 
51 m2  
60.000 EUR   prodaja